عصر مفید کیست ؟

عصر مفید حاصل سالها کسب تجربه و دانش های سودمند در عصر حاضر است و نام آنرا بخاطر هدفمند و کاربردی بودن آموزش ها در عصر فناوری اطلاعات، عصر مفید انتخاب نمودیم.

عصر مفید با همکاری و همراهی
دهکده دانش و فناری فعالیت می کند

اصل مهارت محوری

آموزش تئوری نیاز به تجسم دقیق دارد و این مهم نیازمند تمرین عملی است.

اصل درک عمیق

درک سطحی موجب فراموشی آموزش می شود اما درک عمیق ماندگار است.

اصل بیان ساده

آموزش باید همراه با مثال هایی باشد که افراد در فهم آن گیج یا سردرگم نشوند.

جواد عباس پور

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

علیرضا بانوی

کارشناس ارشد حسابداری و مالی

هدف ما توسعه آموزشی در سطح منطقه و حتی همسایگان کشور عزیزمان ایران است تا جایگاه علمی خود را ثابت کنیم.

آیا دوره دلخواه شما در سایت وجود ندارد ؟

اینجا را کلیک کنید و فرم پیشنهاد دوره را به دلخواه تکمیل نمایید